Προστατευτικά μέτρα και σωστοί χειρισμοί για πισίνες

Προστατευτικά μέτρα και σωστοί χειρισμοί για πισίνες
  1. Τα άτομα τα οποία θα χειρίζονται τα χημικά υλικά, θα πρέπει να μην είναι αλλεργικά σ’ αυτά και ιδιαίτερα στο χλώριο.
  2. Θα πρέπει να φυλάσσονται σε μέρος που δεν μπορούν να  έχουν πρόσβαση μικρά παιδιά.
  3. Τα χημικά δεν αναμειγνύονται μεταξύ τους ποτέ.
  4. Τα οξέα, φυλάσσονται σε κάποια απόσταση από τα χλώρια.
  5. Τα χημικά δεν πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστό μηχανοστάσιο, διότι διαβρώνουν τα μέταλλα οξειδώνοντάς τα. Αυτό έχει άμεση επίπτωση στην ταχεία φθορά των μετασχηματιστών, των αντλιών και του ηλεκτρικού πίνακα.
  6. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό θα πρέπει να υπάρχει σύστημα εξαερισμού με απαγωγό.
  7. Κατά την επαφή με τα χημικά φοράτε πάντα γάντια και γυαλιά προστασίας. Αν πρόκειται για χημικά που εκλύουν δηλητηριώδεις ατμούς, φοράτε μάσκα που κατακρατεί αυτά τα αέρια.
  8. Η προσθήκη των χημικών γίνεται ξεχωριστά, πάντα κατά την ώρα λειτουργίας των αντλιών ανακυκλοφορίας και συνήθως αργά το βράδυ, εφ΄ όσον πρόκειται για δημόσιες πισίνες και δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα τροφοδότησης των χημικών.
  9. Ποτέ δεν αναμιγνύουμε Υποχλωριώδες Νάτριο με Υδροχλωρικό οξύ. Από την αντίδραση απελευθερώνεται αέριο χλώριο. Κίνδυνος – θάνατος.